Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: psychoedukacja, porady, ćwiczenia

sp3 ul. Kościelna i ul. Powstańców tel. 883 356 197

Specjaliści

PedagogAnita Siemińska
PsychologKatarzyna Markowska
Terapeuta pedagogicznyDorota Kalbarczyk
Terapeuta pedagogicznyIwona Pańta
LogopedaIwona Żórawska
LogopedaJulita Budziak  
Terapeuta integracji sensorycznej (SI)Agnieszka Michalska
Terapeuta integracji sensorycznej (SI)Joanna Niewiarowska
Pedagog SpecjalnyKatarzyna Mirkowska  

Godziny pracy specjalistów


_____________________________________________________________________________________________

Dnia 8 października 2022r. obchodzony jest Dzień Świadomości Dysleksji

Dzien Swiadomosci Dysleksji

Od wielu lat październik jest miesiącem, w którym Europejskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej. Celem tego wydarzenia jest przypomnienie, że są wśród naszych podopiecznych, dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Tegoroczny Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji przypada w okresie 3 – 9 października pod hasłem Przełamujemy bariery.

W związku z tym nasza szkoła przyłączyła się do tych obchodów. Jedną z inicjatyw propagującą tę idę jest podnoszenie świadomości nauczycieli, uczniów i rodziców czym jest dysleksja, i jak są jej symptomy. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem poniżej. Kolejna inicjatywą szkolną jest ogłoszenie konkursu na grę ortograficzną. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Konkurs na Grę Ortograficzną

CELE KONKURSU

 1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
 2. Utrwalanie zasad ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.
 3. Stwarzanie warunków do odnoszenia sukcesów przez dzieci.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności poprzez realizację autorskich pomysłów.
 5. Podwyższenie samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości.
 6. Propagowanie Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

REGULAMN KONURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II – VIII. 
 2. Technika wykonywania prac jest dowolna, format – dowolny, rodzaj – plansza lub karty.
 3. Do pracy należy dołączyć karteczkę z danymi autora (klasa, imię i nazwisko).
 4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej np. „Grzybobranie” „Chińczyk” itp.: tytuł, instrukcję gry, plansze, pionki, fiszki, karty.
 5. Ocenie podlegać będą pomysłowość, zgodność z zasadami pisowni, staranność wykonania, atrakcyjność gry.
 6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są trzy nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej ( kl. II – IV, oraz V-VIII)
 7. Prace konkursowe proszę przekazać do  wychowawcy klasy bądź do pedagoga, psychologa lub logopedy do dnia 31.10.2022r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  4.11.2022r.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do popularyzowania prac na terenie szkoły i ich eksponowania na wystawie.
 10. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: Dorota Kalbarczyk (pedagog), Katarzyna Markowska (psycholog), Iwona Żórawska (logopeda).
Dzien Swiadomosci Dysleksji

Zapraszamy do zabawy!

Czym jest dysleksja?

Jak ją rozpoznać?  Jak pomóc uczniowi z dysleksją.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się m.in. czytania, pisania, liczenia. Trudności te wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu czy koncentracji. Dysleksja rozwojowa nie jest wynikiem wolniejszego rozwoju umysłowego czy braku inteligencji. Bardzo często jest diagnozowana u uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w testach inteligencji i nauce.

Specjaliści wyróżniają różne rodzaje dysleksji rozwojowej:

dysleksja – trudności w czytaniu (dzieci czytają zwykle wolniej),

dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych),

dysgrafia – trudności w opanowaniu czytelnego pisania,

dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki.

U jednej osoby mogą występować wszystkie rodzaje dysleksji rozwojowej, ale najczęściej występuje dysleksja związana z dysortografią.

Symptopmy zapowiadające przyszłe trudności w czytaniu i pisaniu zauważane są w okresie nauczania początkowego w klasach I-III, a powinny być dostrzeżone już w okresie przedszkolnym. Są to objawy dysharmonii rozwoju psychoruchowego (opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych i ruchowych), które leżą u podstaw uczenia się czytania i pisania. W takich przypadkach mówi się o ryzyku dysleksji. Bezpośrednią przyczyną trudności w nauce o charakterze dyslektycznym jest nieharmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka, co oznacza, że niektóre funkcje rozwijają się dobrze, zaś inne z opóźnieniem.

Dotyczy to przede wszystkim zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych i ruchowych, które biorą udział w czytaniu i pisaniu oraz ich współdziałania.

 • Nieprawidłowości rozwoju funkcji słuchowo – językowych objawiają się jako zaburzenia uwagi, pamięci i percepcji słuchowej:

– dziecko nie dostrzega różnicy między głoskami np. p-b, myli je podczas zapisywania, myli także wyrazy różniące się jedną głoską np. kosa-koza;

– dziecko ma trudności z wydzielaniem sylab i głosek ze słów (np. ko-za; k-o-z-a), czego konsekwencją jest opuszczanie lub dodawanie liter lub sylab w zapisywanych wyrazach, rozpoznawanie rymujących się słów, przekręcanie wyrazów w czasie pisania,

– opuszczanie wyrazów podczas dyktanda, zapominanie właściwego słowa podczas samodzielnego pisania.

 • Nieprawidłowości funkcji wzrokowych objawiają się jako zaburzenia uwagi, spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej i powodują:

– trudności z zapamiętywaniem liter i ich odróżnianiem, mylenie liter podobnych kształtem np. n-m,

– trudności w nauce czytania elementarnego, ponieważ nieprawidłowe rozpoznawanie liter uniemożliwia sprawne literowanie (określane też głoskowaniem), czyli odnoszenie do spostrzeganych liter przypisanych im głosek,

– trudności z utrwalaniem poprawnej pisowni tzw. trudnych wyrazów – zawierających trudność ortograficzną (np. rz czy ó niewymienne).

 • Deficyty rozwoju funkcji ruchowych, szczególnie motoryki rąk powodują:

– wolne tempo pisania,

– niski poziom graficzny pisma np. nieczytelne pismo,

– szybkie męczenie się ręki,

– trudność z zapamiętywaniem wzorców ruchowych, automatyzujących zapisywanie poprawnej formy niektórych wyrazów (np. który, król, rzeka, itp.).

 • Zaburzenia orientacji utrudniające rozpoznawanie kierunków w przestrzeni
  i stronach ciała powodują:

– mylenie liter o podobnych kształtach, ale inaczej położonych w przestrzeni, np. p-b-d-g,

– pismo lustrzane, zapisywanie wyrazów lub działań matematycznych od strony prawej
do lewej.

Wczesne zaobserwowanie przez rodziców i nauczycieli objawów tzw. ryzyka dysleksji pozwoli zrozumieć problemy dziecka i podjąć stosowne ćwiczenia.

W naszej szkole od wielu lat uczniowie klas pierwszych w miesiącach XI-XII podlegają działaniom diagnostycznym w oparciu o kwestionariusz Wczesnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji wg. M. Bogdanowicz.

Kolejnym elementem naszych działań jest analiza badania ankietowego i wytypowanie uczniów do różnych oddziaływań, w zależności od stopnia zagrożenia tym ryzykiem. Uczniowie z wysokim ryzykiem występowania dysleksji zostają skierowani do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu pogłębienia diagnozy, a na terenie szkoły objęci zajęciami terapeutycznymi.

Badanie psychologiczne jest elementem pogłębionej diagnozy, pozwala ocenić poziom funkcjonowania intelektualnego. Badana jest zdolność koncentracji uwagi, pamięć, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, sprawność ruchowa i inne czynności poznawcze.

Dysleksję rozwojową rozpoznaje się po stwierdzeniu u dziecka:

– prawidłowego rozwoju umysłowego,

– opóźnień rozwoju funkcji stanowiących podstawę do wykształcenia umiejętności czytania
i pisania,

– wczesnego występowania trudności w nauce czytania i pisania,

– nasilenia i utrzymywania się trudności, pomimo podjętych działań terapeutycznych.

Drugim elementem diagnozy ucznia w kierunku występowania lub nie dysleksji, jest badanie pedagogiczne, które obejmuje ocenę umiejętności głośnego czytania (tempa, techniki i liczby błędów) oraz stopnia zrozumienia czytanego tekstu. Z kolei ocena poziomu pisania obejmuje analizę zeszytów oraz prac pisemnych dziecka: ze słuchu (dyktando), ze wzoru (przepisywanie) oraz z pamięci.

Opinia specjalistyczna nie zwalnia ucznia od dalszej pracy, lecz ma służyć ukierunkowaniu działań na pomoc specjalistyczną w szkole (udział w zajęciach terapeutycznych) i w domu (praca własna ucznia pod kierunkiem rodziców).

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej SP3 Ząbki

_______________________________________________________________________________________

wsparcie Telefony

Poradnik Terapeuty SI


Nasze zmysły

Jak ćwiczyć równowagę

Gry i zabawy ruchowe

Czucie głębokie

Usprawniamy układ dotykowy

Usprawniamy układ przedsionkowy

Weekendowa sensoryka

Zmysły -ćwiczenia w domu.

Butelka sensoryczna


Poradnik Terapeuty Pedagogicznego


Rymowanki z -Ch

Rymowanki z -H

Rymowanki z -U

Rymowanki z -Ó

Rymowanki z -Rz

Spółgłoski miękkie


Poradnik Logopedyczny (komunikacja)


Bajki logopedyczne

Zabawy logopedyczne

Logopedyczne niespodzianki

Głoska dźwięczna czy bezdźwięczna


Poradnik Psychologa i Pedagoga


Przed egzaminem cz. 2.

Przed egzaminem

Być kulturalnym

Co z tą złością

O roli baśni

Mówię NIE

Trudne emocje

Bezpieczne wakacje

Czytanie jest ważne

Jak skutecznie uczyć się

Jak słuchać aby usłyszeć

Poradnik dla Rodziców

Strach ma wielkie oczy

Stres przed-egzaminem

Trudne emocje -złość


Różne


Zespół Downa – prawdy i mity

Kampania Społeczna – film edukacyjny

Dziennik z kwarantanny

Zasady zachowania podczas zdalnego nauczania

Jak zadbać o zdrowie psychiczne młodzieży podczas pandemii 

Depresja młodzieńcza