Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu sp3zabki.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp3zabki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp3zabki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.12.02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.12.02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia:  2021.02.10.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024.03.27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Informację należy skierować do Pani Iwony Łyszczek, adres poczty elektronicznej Iwona.Lyszczek@sp3zabki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach,
ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki

Do szkoły prowadzi wejście główne od ul. Kościelnej. Wejście główne nie posiada dodatkowych oznaczeń.

W budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia.

Wejście główne do szkoły znajduje się na parterze i nie wymaga dodatkowych podjazdów.

W budynku szkoły znajdują się 2 windy.

W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze, 1 piętrze i 2 piętrze.

Są wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych od ul. Kościelnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek częściowo jest oznaczony w alfabecie Brailla’a.

 

Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach,
ul. Powstańców 60b, 05-091 Ząbki

Do Filii szkoły prowadzi wejście główne od ul. Powstańców 60B

W budynku w wejściu głównym znajduje się dyżurka.

Wejście główne nie posiada dodatkowych oznaczeń.

Wejście główne do szkoły znajduje się na parterze i nie wymaga dodatkowych podjazdów.

Budynek filii szkoły znajduje się w całości na parterze.

W budynku filii szkoły na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Są wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych od ul. Powstańców.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla’a.

Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad zwiększeniem możliwości dostosowania placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym.