Samorząd Uczniowski

samorzada

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2021/2022

Słowik Katarzyna

Niesłuchowska Adrianna

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2021/2022

   

PRZEWODNICZĄCY –            Dylińska Maja kl. 8 E

WICEPRZEWODNICZĄCY –   Toton Julia kl. 7E,

Ligęza Maciej kl. 8 I

Nasza szkoła promuje inicjatywy i samorządność uczniów. Powołany w naszej szkole Samorząd Uczniowski wspierany przez nauczycieli-opiekunów realizuje działania w dużej mierze wpływające na jakość szkolnego życia uczniów.

Samorząd Uczniowski co roku przeprowadza demokratyczne wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

ZADANIA WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNE 

1) Inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,

2) Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

3) Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.