Poczet sztandarowy

POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

 

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługuje ona tylko tym, którzy:

 • są uczniami klasy najwyższej,
 • osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
 • prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą.

 

Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych m.in.:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • państwowe uroczystości rocznicowe,
 • ceremonia ślubowania klas pierwszych,
 • ceremonia klas kończących szkołę,
 • ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,
 • uroczyste Msze św.,
 • powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę,
 • na zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych instytucjach.

 

W bieżącym roku szkolnym członkami pocztu sztandarowego są:

 

1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY, POCZET FLAGOWY, POCZET SZTANDAROWY

 

Ceremoniał szkolny – zasady ogólne

1. Udział przedstawicieli danej społeczności w uroczystości poprzedza spotkanie,
na którym zostają zapoznani z jej programem i scenariuszem. Jeżeli uroczystość odbywa się poza terenem szkoły, a uczestnicy udają się na nią jako grupa zorganizowana, należy podać datę, godzinę i miejsce zbiórki. Ponadto, jeżeli planowany jest przemarsz uczestników na miejsce uroczystości, należy omówić sposób formowania kolumny marszowej oraz szczegóły dotyczące przemarszu (trasa, zasady bezpieczeństwa osoby funkcyjne, środki łączności).

2. Wszyscy uczestnicy uroczystości powinni zostać zaznajomieni z ogólnymi zasadami przyjmowania postaw zasadniczej i swobodnej oraz zachowania się w typowych sytuacjach mogących mieć miejsce podczas uroczystości.

3. Osoby wchodzące w skład pocztów flagowego i sztandarowego powinny bezwzględnie przejść przeszkolenie w zakresie musztry indywidualnej, w tym:

 • postawy zasadniczej i swobodnej,
 • marszu i zatrzymania,
 • zwrotów w miejscu,
 • zmian kierunków marszu,
 • chwytów sztandarem (nie dotyczy pocztu flagowego),
 • okoliczności salutowania sztandarem,
 • sposobu składania flagi państwowej oraz mocowania jej do linki marszu (poczet flagowy).

 

Poczet sztandarowy i postępowanie ze sztandarem

W skład pocztu sztandarowego jednostki organizacyjnej powinni wchodzić członkowie tej jednostki, którzy wyróżniają się w pracy bądź w nauce i wykazują się nienaganną postawą patriotyczną i obywatelską. Poczet sztandarowy tworzą: Poczet sztandarowy dowództwa pocztu, chorąży (sztandarowy) i asystujący.

 

Insygnia pocztu sztandarowego

biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra, białe rękawiczki.

 

Ubiór pocztu sztandarowego

Chorąży:

ciemny garnitur, biała koszula, krawat (opcjonalnie biała koszula, ciemne – granatowe lub czarne- spodnie), czarne buty,

Asysta:

białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice,

cieliste rajstopy,

czarne buty.

 

Czynności poprzedzające udział pocztu sztandarowego w uroczystości

1.Członkowie pocztu ubrani są w miarę możliwości w jednolite stroje rozpoczynają czynności przygotowawcze co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem uroczystości.

2.Przejmują sztandar z miejsca jego zdeponowania lub od osoby odpowiedzialnej za jego przechowywanie.

3.Skręcają części drzewca i skręcają płat sztandaru.

4.Przymocowują do drzewca od strony płata z godłem wstęgę orderową, jeśli stanowi ona element sztandaru, bądź ordery i odznaczenia przyznane jednostce organizacyjnej, do której sztandar należy. Jeżeli organizacji przyznano jeden order lub jedno odznaczenie, kokardę z odznaką tego orderu lub odznaczenia zawiesza się na drzewcu , na wysokości górnej krawędzi płata sztandaru. Jeśli orderów i odznaczeń jest więcej, zawiesza się je wzdłuż drzewca, z góry na dół zgodnie z ich hierarchią.

5.Jeżeli sztandar będzie uczestniczyć w uroczystościach w czasie żałoby, członkowie pocztu mocują do jego drzewca kir.

6.Chorąży osobiście sprawdza prawidłowość umocowania płata sztandaru do drzewca (góra-dół godła) oraz elementów przymocowanych do drzewca i płata sztandaru (wstęgi, ordery, odznaczenia, kir).

7.Wszyscy członkowie pocztu zakładają białe rękawiczki.

8.W zależności od przyjętego rozwiązania regulaminowego chorąży (zawsze) bądź wszyscy członkowie pocztu (chorąży, dowódca, asystujący) zakładają szarfy. Szarfę zakłada się z prawego ramienia na lewe biodro. Jeśli szarfa jest w barwach narodowych, zakłada się ją, zawracając białą strona ku szyi.

9.Członkowie pocztu wzajemnie sprawdzają ułożenie szarf i elementów ubioru (umundurowania).

10.Po zakończeniu wszystkich powyższych czynności poczet udaje się na miejsce uroczystości i staje w rejonie wyjściowym.

 

Zachowanie się pocztu sztandarowego podczas uroczystości religijnych

1. Co najmniej kilka minut przed rozpoczęciem uroczystości poczty sztandarowe ustawiają się przed wejściem do kościoła bądź w wypadku mszy polowej w miejscu wyznaczonym przez organizatora uroczystości, zachowując przy tym ustaloną kolejność precedencjalną.

2. Poczty sztandarowe wchodzą do świątyni:

– po przywitaniu w progu świątyni przez celebransa (kapłana, przewodniczącego liturgii), najczęściej w asyście wszystkich kapłanów koncelebrujących mszę świętą, idąc za nimi.

– po przybyciu kapłana (-nów) i asysty liturgicznej do ołtarza. Wówczas kapłan przewodniczący liturgii bądź inna (uprzednio umówiona) osoba mówi: „Proszę o wprowadzenie sztandarów” i poczty sztandarowe wchodzą do świątyni w ustalonej wcześniej kolejności, z zachowaniem odpowiednich odstępów.

 

Chwyty sztandarem

 

Chwyty sztandarem w postawie zasadniczej– sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze postawiony na ,,trzewiku” drzewca, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka opuszczona wzdłuż tułowia. Sztandarem wykonuje się chwyty: ,,Na ramię!”, ,,Prezentuj!” i ,,Do nogi!”.

 

Chwyt ,,Na ramię!”– chorąży prawą ręką, pomagając sobie lewą ręką, kładzie drzewce sztandaru na prawe ramię i układa je na ramieniu pod kątem 45 stopni. Prawa ręka jest wyciągnięta i wyprostowana wzdłuż drzewca. Lewa ręka przyciągnięta do tułowia. Podczas marszu lewa ręka porusza się swobodnie, zgodnie z ruchem ciała. Płat sztandaru powinien być oddalony od ramienia o około 30 cm.

 

Chwyt ,,Prezentuj!” z położenia ,,Do nogi!”– chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłużprawego ramienia (dłoń prawego ramienia powinna osiągnąć wysokość prawego barku). Następnie lewą ręka chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą dłonią i opuszcza prawą rękę na całą długość ręki, obejmując dolną częśćdrzewca.

 

Chwyt ,,Do nogi!” z położenia ,,Prezentuj”– chorąży przenosi sztandar do nogi prawą ręką, pomagając sobie lewą ręką. Chwyt wykonuje się na komendę ,,Spocznij!”.

 

Salutowanie sztandarem w miejscu– wykonuje się z położenia ,,Prezentuj!”. Chorąży wykonuje energiczny wykrok w prawo skos na odległość nie większą niż długośćwłasnej stopy połączony ze zwrotem tułowia. Jednocześnie pochyla sztandar do przodu pod kątem 45 stopni. Asysta stoi w postawie zasadniczej (harcerze i członkowie formacji mundurowych postępujązgodnie z wewnętrznymi regulaminami- zazwyczaj salutują). Po zakończeniu salutowania sztandarem się czynności w odwróconej kolejności, wracając do położenia ,,Prezentuj!”, a potem przechodząc do położenia ,,Do nogi!”.

 

 • Opracowano na podstawie publikacji „Ceremoniał szkolny, poczet flagowy i poczet sztandarowy” Jarosław Słoma, Konsultacja merytoryczna: mjr rez. Zbigniew Chrustowski.

 

 • Opracowanie edytorskie: uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Weronika Korol (klasa VIc), Katarzyna łata (klasa VIc), NataliaCzapla (klasa VIc). 

 

POCZTY SZKOŁY IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

 

I POCZET           ROK SZKOLNY 2011/2012

1. Julia Barańczuk 1. Karolina Cichocka 1. Aleksandra Kander
2. Filip Bednarczyk 2. Wojciech Stypułkowski 2. Patryk Łuciuk
3. Aleksandra Maciejczyk 3. Paulina Lezczyńska 3. Anita Murawska

 

 

II POCZET        ROK SZKOLNY 2012/2013

1. Zofia Ośkiewicz 1. Aleksandra Mazurczak 1. Julia Karwowska
2. Kacper Siuchninski 2. Daniel Dębski 2. Mateusz Szymański
3. Daria Kijak 3. Weronika Śliwowska 3. Luiza Grabowska

 

III POCZET       ROK SZKOLNY 2013/2014

1. Julia Jagiełło 1. Maria Salus
2. Mateusz Martuzalski 2. Bartłomiej Świderski
3. Julia Tutakowska 3. Natalia Maziejuk

 

1. Weronika Korol 1. Alina Siczkwska
2. Bartosz Bloch 2. Oskar Szafarowicz
3. Natalia Czapla 3. Karolina Szpila

 

IV POCZET       ROK SZKOLNY 2014/2015

1. Mirella Chojnacka 1. Helena Wałachowska 1. Marta Jakóbczak
2. Maciej Pietraszewski 2. Dawid Książek 2. Łukasz Łopacki
3. Helena Felczyk 3. Joanna Pikula 3. Dominika Kulesza

 

V POCZET     ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Katarzyna Mikołajczyk 1. Zuzanna Mateuszuk 1. Zuzanna Roman
2. Olga Szymańska 2. Lidia Turuk 2. Hanna Płonowska
3. Krystian Wiśniewski 3. Paweł Jaroszewicz 3. Kacper Sękal