Sylwetka absolwenta

Sylwetka Absolwenta

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Absolwent Szkoły:

–    posiada odpowiedni zasób wiedzy o własnym kraju i współczesnym świecie

–    jest aktywny umysłowo, ciekawy świata, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę

–    prezentuje własne poglądy i jest tolerancyjny

–    szanuje tradycje, symbole narodowe i religijne

–    reaguje na krzywdę innych

–    jest świadomy historycznej przynależności do wspólnoty europejskiej

–    zdobył podstawowe sprawności i umiejętności w zakresie języków obcych

–    posiada wrażliwość estetyczną (plastyczną, muzyczną i ruchową)

–    posiada wrażliwość etycznie-moralną,

–    jest kulturalny, taktowny, nie używa słów obraźliwych i wulgarnych

–    jest odpowiedzialny, solidny i obowiązkowy, wywiązuje się ze zobowiązań

–    jest uczciwy, szanuje siebie i innych, własność swoją i cudzą

–    potrafi działać w grupie

–    jest kreatywny i ambitny, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji

–    jest zaradny i rozważny, stara się unikać zagrożeń związanych z życiem i zdrowiem

–    preferuje zdrowy styl życia

–    korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

–    zna i w sposób właściwy korzysta ze współczesnych technik informacyjnych, komunikacyjnych i mediów

–    jest aktywnie związany ze środowiskiem lokalnym

Materiał opracowany przez Komisję ds. Statutu Szkoły

marzec 2012 r.