Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach z siedzibą przy ul. Kościelnej 2, 05-091 Ząbki w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  – przyjęcia dziecka do szkoły, realizacji zadań oświatowych,
  – zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole (monitoring wizyjny),
  – umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
  – realizacji działań promocyjnych szkoły,
  – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole,
  – realizacji umów zawartych z kontrahentami szkoły,
  – w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa,

– realizacja umowy (art. 6 ust. 1b RODO)

– przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do tych przepisów.

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67) oraz z przepisów Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w szkole.
 2. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 3. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych np. o rozwoju psycho-fizycznym i stanie zdrowia dzieci. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów), a podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (System Informacji Oświatowej, pielęgniarka szkolna, poradnie specjalistyczne);
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest szkoła: eDziennik Vulcan Sp. z o.o.; System Informacji Oświatowej; Asseco Data System S.A.; Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach sp. z o.o.; Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach; firma świadcząca usługi BHP; firma informatyczna IT-CREW Maciej Gosk; firma zajmująca się wytwarzaniem eLegitymacji Grupa Loca sp. z o.o.
 5. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez szkołę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się z P. Radosławem Wasilewskim, Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 783-220-250 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00) lub mailowo daneosobowe@zabki.pl.

Załączniki:
Klauzula informacyjna dla pracowników 
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osób trzecich, których dane są przetwarzane w związku z realizacją umów cywilnoprawnych
Klauzula informacyjna – rekrutacja
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych
Klauzula ogólna dla rodziców/opiekunów
Klauzula informacyjna dot. osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki
Klauzula informacyjna fanpage facebook
Klauzula informacyjna szkoły dotycząca przetwarzania danych osobowych znajdujących się na platformie Youtube.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka na fanpage szkoły na Facebook, Youtube i TikTok
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i sylwetki dziecka
Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych na TikTok
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych pracownika
Zgoda pracownika na wykorzystanie wizerunku