Dnia 8 października 2022r. obchodzony jest Dzień Świadomości Dysleksji

Dzien Swiadomosci Dysleksji

Od wielu lat październik jest miesiącem, w którym Europejskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej. Celem tego wydarzenia jest przypomnienie, że są wśród naszych podopiecznych, dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Tegoroczny Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji przypada w okresie 3 – 9 października pod hasłem Przełamujemy bariery.

W związku z tym nasza szkoła przyłączyła się do tych obchodów. Jedną z inicjatyw propagującą tę idę jest podnoszenie świadomości nauczycieli, uczniów i rodziców czym jest dysleksja, i jak są jej symptomy. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem poniżej. Kolejna inicjatywą szkolną jest ogłoszenie konkursu na grę ortograficzną. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Konkurs na Grę Ortograficzną

CELE KONKURSU

 1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
 2. Utrwalanie zasad ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.
 3. Stwarzanie warunków do odnoszenia sukcesów przez dzieci.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności poprzez realizację autorskich pomysłów.
 5. Podwyższenie samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości.
 6. Propagowanie Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

REGULAMN KONURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II – VIII. 
 2. Technika wykonywania prac jest dowolna, format – dowolny, rodzaj – plansza lub karty.
 3. Do pracy należy dołączyć karteczkę z danymi autora (klasa, imię i nazwisko).
 4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej np. „Grzybobranie” „Chińczyk” itp.: tytuł, instrukcję gry, plansze, pionki, fiszki, karty.
 5. Ocenie podlegać będą pomysłowość, zgodność z zasadami pisowni, staranność wykonania, atrakcyjność gry.
 6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są trzy nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej ( kl. II – IV, oraz V-VIII)
 7. Prace konkursowe proszę przekazać do  wychowawcy klasy bądź do pedagoga, psychologa lub logopedy do dnia 31.10.2022r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  4.11.2022r.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do popularyzowania prac na terenie szkoły i ich eksponowania na wystawie.
 10. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: Dorota Kalbarczyk (pedagog), Katarzyna Markowska (psycholog), Iwona Żórawska (logopeda).
Dzien Swiadomosci Dysleksji

Zapraszamy do zabawy!

Czym jest dysleksja?

Jak ją rozpoznać?  Jak pomóc uczniowi z dysleksją.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się m.in. czytania, pisania, liczenia. Trudności te wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu czy koncentracji. Dysleksja rozwojowa nie jest wynikiem wolniejszego rozwoju umysłowego czy braku inteligencji. Bardzo często jest diagnozowana u uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w testach inteligencji i nauce.

Specjaliści wyróżniają różne rodzaje dysleksji rozwojowej:

dysleksja – trudności w czytaniu (dzieci czytają zwykle wolniej),

dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych),

dysgrafia – trudności w opanowaniu czytelnego pisania,

dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki.

U jednej osoby mogą występować wszystkie rodzaje dysleksji rozwojowej, ale najczęściej występuje dysleksja związana z dysortografią.

Symptopmy zapowiadające przyszłe trudności w czytaniu i pisaniu zauważane są w okresie nauczania początkowego w klasach I-III, a powinny być dostrzeżone już w okresie przedszkolnym. Są to objawy dysharmonii rozwoju psychoruchowego (opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych i ruchowych), które leżą u podstaw uczenia się czytania i pisania. W takich przypadkach mówi się o ryzyku dysleksji. Bezpośrednią przyczyną trudności w nauce o charakterze dyslektycznym jest nieharmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka, co oznacza, że niektóre funkcje rozwijają się dobrze, zaś inne z opóźnieniem.

Dotyczy to przede wszystkim zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych i ruchowych, które biorą udział w czytaniu i pisaniu oraz ich współdziałania.

 • Nieprawidłowości rozwoju funkcji słuchowo – językowych objawiają się jako zaburzenia uwagi, pamięci i percepcji słuchowej:

– dziecko nie dostrzega różnicy między głoskami np. p-b, myli je podczas zapisywania, myli także wyrazy różniące się jedną głoską np. kosa-koza;

– dziecko ma trudności z wydzielaniem sylab i głosek ze słów (np. ko-za; k-o-z-a), czego konsekwencją jest opuszczanie lub dodawanie liter lub sylab w zapisywanych wyrazach, rozpoznawanie rymujących się słów, przekręcanie wyrazów w czasie pisania,

– opuszczanie wyrazów podczas dyktanda, zapominanie właściwego słowa podczas samodzielnego pisania.

 • Nieprawidłowości funkcji wzrokowych objawiają się jako zaburzenia uwagi, spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej i powodują:

– trudności z zapamiętywaniem liter i ich odróżnianiem, mylenie liter podobnych kształtem np. n-m,

– trudności w nauce czytania elementarnego, ponieważ nieprawidłowe rozpoznawanie liter uniemożliwia sprawne literowanie (określane też głoskowaniem), czyli odnoszenie do spostrzeganych liter przypisanych im głosek,

– trudności z utrwalaniem poprawnej pisowni tzw. trudnych wyrazów – zawierających trudność ortograficzną (np. rz czy ó niewymienne).

 • Deficyty rozwoju funkcji ruchowych, szczególnie motoryki rąk powodują:

– wolne tempo pisania,

– niski poziom graficzny pisma np. nieczytelne pismo,

– szybkie męczenie się ręki,

– trudność z zapamiętywaniem wzorców ruchowych, automatyzujących zapisywanie poprawnej formy niektórych wyrazów (np. który, król, rzeka, itp.).

 • Zaburzenia orientacji utrudniające rozpoznawanie kierunków w przestrzeni
  i stronach ciała powodują:

– mylenie liter o podobnych kształtach, ale inaczej położonych w przestrzeni, np. p-b-d-g,

– pismo lustrzane, zapisywanie wyrazów lub działań matematycznych od strony prawej
do lewej.

Wczesne zaobserwowanie przez rodziców i nauczycieli objawów tzw. ryzyka dysleksji pozwoli zrozumieć problemy dziecka i podjąć stosowne ćwiczenia.

W naszej szkole od wielu lat uczniowie klas pierwszych w miesiącach XI-XII podlegają działaniom diagnostycznym w oparciu o kwestionariusz Wczesnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji wg. M. Bogdanowicz.

Kolejnym elementem naszych działań jest analiza badania ankietowego i wytypowanie uczniów do różnych oddziaływań, w zależności od stopnia zagrożenia tym ryzykiem. Uczniowie z wysokim ryzykiem występowania dysleksji zostają skierowani do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu pogłębienia diagnozy, a na terenie szkoły objęci zajęciami terapeutycznymi.

Badanie psychologiczne jest elementem pogłębionej diagnozy, pozwala ocenić poziom funkcjonowania intelektualnego. Badana jest zdolność koncentracji uwagi, pamięć, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, sprawność ruchowa i inne czynności poznawcze.

Dysleksję rozwojową rozpoznaje się po stwierdzeniu u dziecka:

– prawidłowego rozwoju umysłowego,

– opóźnień rozwoju funkcji stanowiących podstawę do wykształcenia umiejętności czytania
i pisania,

– wczesnego występowania trudności w nauce czytania i pisania,

– nasilenia i utrzymywania się trudności, pomimo podjętych działań terapeutycznych.

Drugim elementem diagnozy ucznia w kierunku występowania lub nie dysleksji, jest badanie pedagogiczne, które obejmuje ocenę umiejętności głośnego czytania (tempa, techniki i liczby błędów) oraz stopnia zrozumienia czytanego tekstu. Z kolei ocena poziomu pisania obejmuje analizę zeszytów oraz prac pisemnych dziecka: ze słuchu (dyktando), ze wzoru (przepisywanie) oraz z pamięci.

Opinia specjalistyczna nie zwalnia ucznia od dalszej pracy, lecz ma służyć ukierunkowaniu działań na pomoc specjalistyczną w szkole (udział w zajęciach terapeutycznych) i w domu (praca własna ucznia pod kierunkiem rodziców).

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej SP3 Ząbki