Rekrutacja do szkół średnich

rekrutacja
Dzień otwarty

uprzejmie zapraszam na wideokonferencję organizowaną przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 13.30. W trakcie konferencji przedstawione
zostaną zagadnienia dotyczące:
 harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025,
 doradztwa zawodowego w kontekście wsparcia ucznia klasy VIII w wyborze dalszej
ścieżki kształcenia,
 badań lekarskich przeprowadzanych dla kandydatów do szkół branżowych,
 zamieszczania szczególnych osiągnięć ucznia na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.

Wideokonferencja będzie dostępna pod linkiem: http://kuratorium.waw.pl/wideokonferencja-
MKO-25-04-2024 .

Zapraszam do rejestracji na webinar, “Jak wybrać szkołę po podstawówce?”.

O czym będzie webinar?
⭐ Jakie są możliwości kształcenia po szkole podstawowej?
⭐ Czym różnią się od siebie liceum, technikum i szkoła branżowa?
⭐ Jakie kryteria wyboru warto wziąć pod uwagę?
⭐ Jakie zasady obowiązują podczas rekrutacji?
⭐ Jakich dokumentach i terminach trzeba pamiętać?
⭐ Jak policzyć punkty rekrutacyjne i co się dzieje po ogłoszeniu wyników?

Na blogu dla młodzieży pojawiła się trzecia część cyklu blogowego, Jak wybrać szkołę ponadpodstawową:

📚Zasady rekrutacji – etapy, terminy, punktacja.

Ten najnowszy artykuł o wyborze szkoły po podstawówce zawiera najbardziej praktyczne porady dotyczące rekrutacji:
⭐️ O jakich dokumentach i terminach trzeba pamiętać?
⭐️ Jak policzyć punkty rekrutacyjne?
⭐️ Jak przebiega proces po ogłoszeniu wyników?

Drodzy uczniowie, drogie uczennice,

Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowało zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Oto najważniejsze terminy⤵️

⏩ Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 15 maja do 29 maja do godz. 15:00, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

⏩Od 31 maja do 12 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 14 czerwca.

⏩ Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00.

⏩ Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 19 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 25 lipca.

⏩Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 29-31 lipca do godz. 15:00 i odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji .

⏩Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w stolicy będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Natomiast uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli założyć konto samodzielnie.

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

Rekrutacja

DOWÓZ DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

(Transport dzieci niepełnosprawnych)

Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych jest ustawowym obowiązkiem gminy.

Artykuł 39 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., – Prawo oświatowe, (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), nakłada na gminy obowiązek: zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją) i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązek bezpłatnego dowozu dotyczy również szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

Za najbliższą szkołę, uważa się placówkę prowadzącą kształcenie w formie wybranej przez rodziców i mogącą zrealizować zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W praktyce interpretacja ta oznacza, że gmina nie może odmówić dowozu do placówki na przykład integracyjnej, argumentując, że bliżej jest szkoła ogólnodostępna, a orzeczenie dziecka wskazuje na możliwość pobierania edukacji także w takiej szkole. Rodzic powinien wtedy udowodnić, że najbliższa szkoła nie zrealizuje zaleceń z orzeczenia. Warto dodać, że w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami gmina ma obowiązek bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ukończenia 24 roku życia. Bezpłatny transport i opiekę zapewnia się również uczniom uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych do ukończenia 25 roku życia.

Jeżeli dowóz do szkoły zapewniają rodzice ucznia niepełnosprawnego, gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego realizowanego przez rodziców (zwrot kosztów).

Transport zbiorowy

Rodzice składają w Urzędzie Dzielnicy następujące dokumenty:

 • wniosek który powinien zawierać: adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, dane kontaktowe, dodatkowe informacje 
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Transport indywidualny

Rodzice składają w Urzędzie Dzielnicy następujące dokumenty:

 • wniosek
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja:

 • zaczyna się 15 maja,
 • odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w Internecie na stronie:  https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),

Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00: składanie wniosków

Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

 1. Jeśli jesteś uczniem klasy ósmej, a twoja szkoła to:
  1. warszawska publiczna szkoła podstawowa – zaloguj się do systemu przez zakładkę „Zaloguj się”. Wprowadź login i hasło, które dostaniesz w swojej szkole;
  1. szkoła podstawowa niepubliczna, artystyczna lub spoza Warszawy – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL.  Musisz samodzielnie założyć konto w systemie.
 2. Wniosek wypełnij w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi m.st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
 3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
 4. Osobiście:
  1. wniosek wydrukowany oraz podpisany przez Ciebie i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego,
  1. inne dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 5. przez system,
 6. przez e-mail – wyślij ich skan na adres e-mail wskazany przez szkołę, który znajdziesz  na jej stronie internetowej.

[!] Masz czas tylko do 29 maja do godz. 15.00 – jeśli wskażesz we wniosku na liście preferencji oddziały:

 • wstępne,
 • dwujęzyczne,
 • międzynarodowe,
 • przygotowania wojskowego,
 • sportowe,
 • mistrzostwa sportowego,
 • wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji.

Termin ten obowiązuje niezależnie od tego, na którym miejscu na liście umieścisz taki oddział.

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych 

Sprawdzian dla danego języka piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej   na liście preferencji.

Terminy sprawdzianu dla każdego języka znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych

Sprawdzian piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji. 

Termin sprawdzianu sprawdź na stronie tej konkretnej szkoły.

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Obowiązuje w oddziałach, które wymagają szczególnych, indywidualnych predyspozycji. 

Terminy sprawdzianów znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.

Od 30 maja do 12 czerwca: próby sprawności fizycznej do oddziałów

 • sportowych,
 • mistrzostwa sportowego,
 • przygotowania wojskowego.

Terminy prób sprawności znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały. Jeśli wybrałeś kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego, do próby przystępujesz w każdej z nich.  

Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Od 15 maja do 24 lipca: skierowania na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wykaz przychodni opublikujemy na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

Do 5 lipca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych

To dodatkowy termin na sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych.

Możesz do niego przystąpić, jeśli:

 • złożyłeś wniosek do 30 maja i wskazałeś w nim taki oddział

oraz

 • z przyczyn niezależnych od Ciebie nie przystąpiłeś do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.  

Do 6 lipca: wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły, oceny i inne osiągnięcia wprowadzi Twoja macierzysta szkoła.

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej:

 • niepublicznej,
 • artystycznej,
 • spoza Warszawy 

samodzielnie wprowadź do systemu:

 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

23 czerwca do godz. 10:00: podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa

Po zalogowaniu się w systemie możesz sprawdzić, czy szkoła prawidłowo wprowadziła Twoje oceny i inne osiągnięcia.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • innych wymaganych dokumentów.

Dokumenty możesz złożyć osobiście lub wysłać na adres e-mail podany przez szkołę.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół
i oddziałów

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

 1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
 2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
 3. ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą  pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

21 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz          w szkole złożyć oryginał:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

[!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 26 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

27 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie, kiedy się do niego zalogujesz.

Rekrutacja uzupełniająca

[!] Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem czyli nie w Internecie.

Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku o przyjęcie w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl. Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez e-mail wskazany przez szkołę przez Internet. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają,
że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 31 lipca do 9 sierpnia: skierowanie na badania lekarskie

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 3 do 4 sierpnia: sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

Do sprawdzianu lub próby sprawności fizycznej przystępujesz tylko wtedy, jeśli nie brałeś w nim udziału w rekrutacji zasadniczej.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.  

Do 7 sierpnia: wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Listę osób, które uzyskały pozytywne wyniki, znajdziesz w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności.

9 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.

Od 9 do 10 sierpnia do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

11 sierpnia do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.

Harmonogram opracowany na podstawie :

Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Dni Otwarte

Szanowni Państwo,

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Limanowskiego  w Warszawie
zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie uczniom klas ósmych Waszej Szkoły informacji  o organizowanych przez nas dniach otwartych
dla kandydatów.

Spotkania odbędą się:

22 marca 2023r. oraz 19 kwietnia 2023r. (środa) o godz. 17:30

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Limanowskiego
w Warszawie przy ulicy Felińskiego 15.

Przekazujemy link do naszego wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/744889240622868/744889250622867/?ref=newsfeed

Szczegóły również są na stronie internetowej ILO:

https://jedynka.edupage.org

Szanowni Państwo.

Już za chwilę uczniowie Państwa szkoły będą podejmować ważną  decyzję o wyborze dalszej drogi edukacyjnej i życiowej. Wychodząc im naprzeciw, chcielibyśmy przedstawić ofertę naszej szkoły, zlokalizowanej w samym centrum Warszawy przy ul. Poznańskiej 6/8 – Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego.

Jesteśmy placówką z 85-letnią tradycją i doświadczeniem. Specjalizujemy się
w gastronomii  i hotelarstwie, a więc w  branżach, które zawsze będą cieszyć się popularnością w Polsce i na świecie. Na poziomie technikum kształcimy w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, a na poziomie szkoły branżowej I stopnia w zawodach: kucharz i cukiernik. Współpracujemy z prestiżowymi hotelami i restauracjami w Warszawie, aby poprzez dobrze zorganizowane praktyki zapewnić uczniom jak najlepsze przygotowanie zawodowe oraz umożliwić znalezienie interesującej pracy.

O poziomie naszej Szkoły świadczą wysokie miejsca w rankingu Perspektyw. Kilkakrotnie zdobyliśmy tytuły Złotej Szkoły i Szkoły Sukcesu oraz zaszczytne
1 miejsce w Warszawie i na Mazowszu wśród techników o profilu gastronomiczno-hotelarskim. Bierzemy udział w projektach finansowanych z funduszy europejskich, których celem jest rozwój umiejętności zawodowych oraz językowych młodzieży poprzez udział
w praktykach zagranicznych. W ubiegłym roku otrzymaliśmy akredytację Erasmusa
w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, która umożliwia uczniom realizację praktyki zawodowej we Włoszech i Grecji. Szkoła organizuje staże zagraniczne dla absolwentów, miedzy innymi we Francji.

Nasi uczniowie zdobywają cenne nagrody w prestiżowych konkursach zawodowych krajowych i międzynarodowych. Co roku są finalistami i otrzymują tytuły laureatów w Olimpiadzie Wiedzy o Żywności, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętnościach Rolniczych oraz Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, co daje im możliwość kontynuowania nauki na wielu kierunkach studiów, m.in. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Uniwersytetach Medycznych i Uniwersytetach Przyrodniczych.

Szkoła dysponuje bazą, która  obejmuje między innymi  nowocześnie wyposażone pracownie technologiczne, sale do obsługi konsumenta, pracownie hotelarskie z jednostką mieszkalną, salę ekspedycji śniadań i studio kulinarne, warsztaty szkolne, w których zatrudnieni są specjaliści, a także restaurację ogólnie dostępną dla mieszkańców Warszawy, bogato wyposażoną bibliotekę i nowoczesną salę gimnastyczną. Szkoła dysponuje Internatem koedukacyjnym – 23 pokoje 2-osobowe o wysokim standardzie wyposażenia.

Chcąc zapoznać Państwa uczniów i ich rodziców z ofertą Szkoły, przesyłamy materiały multimedialne dotyczące naszej placówki.

Zapraszamy na Dzień Otwarty do naszej Szkoły 23 marca 2023 r. w godz. 16.00- 18.30  oraz na spotkanie on-line 18 kwietnia 2023 r.

Zaproszenie  na Giełdę Publicznych Szkół Ponadpodstawowych.

31 marca 2023 w godzinach 10:00-16:00 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie ul. Armii Krajowej 38, odbędzie się Giełda Publicznych Szkół Ponadpodstawowych prowadzonych na terenie powiatu wołomińskiego.

Podczas Giełdy Publicznych Szkół Ponadpodstawowych tegoroczni absolwenci oraz ich rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z przygotowaną na rok szkolny 2023/2024 bardzo ciekawą ofertą edukacyjną, a także z interesującymi kierunkami kształcenia w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Będzie to również okazja do spotkania się z młodzieżą prezentującą szkoły, która podzieli się informacjami o codziennym życiu w szkołach.

Zaproszenie na Dzień Otwarty w LI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie.

Dzień otwarty 23 marca 2023 r. godzina 17:30

Linki do strony:

https://lilo.edu.pl/dzien-otwarty
https://www.facebook.com/kosciuszkolilo

2022/2023

W tym roku otwieramy nowe liceum i technikum na ul. Mińskiej 25 w Warszawie.

Jesteśmy w 45 miastach w Polsce a nasze szkoły prowadzimy od 28 lat.

Dodatkowe informacje o nas znajdziecie na stronie www.szkolasrednia.pl

Poniżej klasy, jakie otwieramy w Warszawie:

Klasy technikum TEB Edukacja:

✔️ Technik informatyk i e-sport – klasa patronacka MSI
✔️ Technik informatyk – technologie chmurowe Microsoft

✔️ Technik programista – klasa patronacka Cisco Networking Academy
✔️ Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja – klasa patronacka Intel
✔️ Technik fotografii i multimediów – klasa patronacka Canon
✔️ Technik reklamy – grafika i media społecznościowe

Klasy liceum TEB Edukacja:

✔️ klasa kryminalistyczna

✔️ klasa media i komunikacja

✔️ klasa kosmetologiczna

✔️ klasa projektowania graficznego

✔️ klasa ekonomiczna

✔️ klasa politechniczna

Poniżej linki do naszych stron internetowych z ofertą szkół w Warszawie.

www.teb.pl

WARSZTATY ZIMOWE