ZBIÓRKA DARÓW

ZbirkaDarowPoNawalnicy

Procedura przeprowadzenia niepublicznych zbiórek pieniędzy

(środków rzeczowych)

Podstawa prawna: Ustawa: o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014r (Dz. U. z 17.04.2014r poz. 498).

1. Na terenie szkoły mogą odbywać się wyłącznie tzw. zbiórki niepubliczne.

2. Organem uprawnionym do wydania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy (środków rzeczowych) na terenie obejmującym szkołę jest Dyrektor Szkoły.

3. W celu uzyskania zgody dyrektora szkoły na przeprowadzenie niepublicznej zbiórki w szkole organizator zbiórki musi złożyć we wcześniejszym terminie pisemny wniosek .

Przy organizacji zbiórki pieniędzy w szkole wnioskodawca musi:

– określić cel zbiórki

– wyznaczyć osoby współpracujące z organizatorem zbiórki

– określić termin i miejsce

– poinformować o zbiórce uczniów, rodziców, nauczycieli

4. Dyrektor wyraża zgodę po rozpatrzeniu wniosku. Zezwolenie dyrektora ma formę

pisemną .

5. Po zakończeniu zbiórki organizator sporządza protokół i przekazuje środki do określonej fundacji.