Wewnątrzszkolny konkurs „Mam Talent”

mam talent

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji Mam Talent w SP3 Ząbki!

Masz talent i chcesz go zaprezentować na forum szkoły? Nie czekaj, tylko zgłoś się do swojego wychowawcy.

Więcej informacji w regulaminie konkursu!

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach we współpracy z Radą Rodziców

Karta zgłoszenia

 

Cele:

•rozwijanie kreatywności wśród uczniów naszej szkoły;

•popularyzacja ich pasji i zainteresowań;

•motywowanie i budzenie wiary w swoje możliwości;

•podniesienie wśród uczniów poczucia własnej wartości;

•wdrażanie do samodzielności w podejmowaniu różnych inicjatyw szkolnych;

•promowanie ciekawych osobowości

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VI, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną.

3. Konkurs składa się z dwóch etapów:

– eliminacje wewnątrzklasowe

-finał, który odbędzie się

-dla klas 0-3 dnia 23.05.2017

-dla klas 4-6 dnia 30.05.2017

na terenie naszej szkoły.

4. Pierwszy etap:

Wychowawcy klas przeprowadzają wewnątrzklasowe eliminacje do konkursu ‘Mam Talent’. Z Każdej klasy do konkursu mogą przystąpić maksymalnie 2 reprezentacje.

Do finału konkursu mogą być dopuszczone jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

Do udziału finału konkursu przystępują maksymalnie dwie reprezentacje. Wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent. Dopuszcza się udział w prezentacji całej klasy

5. Etap drugi:

Wypełnioną i podpisaną przez rodziców oraz wychowawcę Kartę Konkursu, zgłaszającą uczestnika, dostarcza wychowawca klasy do organizatora w terminie do:

-19.05.2017- klasy 0-3

-26.05.2017- klasy 4-6.

6. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż:

-2 minuty- klasy 0-3

-2 minuty- klasy 4-6

7. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.

8. Przed konkursem w dniach 22.05.2017- klasy 0-3 oraz 29.05.2017- klasy 4-6 odbędzie się obowiązkowe zebranie uczestników w sprawach organizacyjnych. Sala i godzina zebrania do ustalenia.

9. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu (akompaniament, plakat, rzeźbę itp.) w dniu zebrania przed konkursem. W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.

10. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

11. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.

12. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

13. Koniec występu ogłasza sygnał dźwiękowy.

14.Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z przedstawiciela dyrekcji szkoły, nauczycieli przedmiotów artystycznych, humanistycznych, wychowania fizycznego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli uczniów oraz rodziców.

15. Jury przyznaje punkty za każdy występ.

16. Trójkę finalistów z każdej kategorii, wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O wyniku decyduje suma punktów.

17. Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród.