REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

konkurs

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 

IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH 

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Nazwa konkursu: 

“Całym mym sercem, duszą niewinną, kocham tę świętą ziemię rodzinną!” 
 

Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach 

Koordynator konkursu: 

Justyna Kostrzewska 

Cele konkursu: 

– zapoznanie i zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną, 

– rozwijanie zdolności recytatorskich, 

– prezentacja i promowanie talentu uczniów, 

– kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, 

– motywowanie do występów publicznych, 

– uczenie „zdrowej” rywalizacji, 

– wspieranie działań twórczych. 

Zasady uczestnictwa: 

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII, 

– konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego przez siebie wiersza patriotycznego, 

– chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście koordynatorowi konkursu bądź wysłać zgłoszenie poprzez dziennik Vulcan (w zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł utworu i nazwisko autora). 

Przebieg konkursu: 

Konkurs recytatorski odbędzie się 6 listopada o godzinie 11:40 w szkolnej bibliotece. 

Po zaprezentowaniu przez uczniów wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki. 

Kryteria oceny: 

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

– pamięciowe opanowanie wybranego tekstu, 

– interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja), 

– kultura słowa, 

– ogólny wyraz artystyczny. 

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu: 

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.