Informacja dla ósmoklasistów

Dla uczniów przygotowujących się do tego ważnego sprawdzianu Biuro Edukacji w Warszawie zrealizowało specjalne filmy edukacyjne. 

Filmy edukacyjne powstały we współpracy z warszawskimi nauczycielami i szkołami:
XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz Zespołem Szkół Fototechnicznych w Warszawie.  

Egzamin w nowej formule 

Przypominamy: w związku z pandemią i nauką zdalną tegoroczny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony – jednorazowo – w nowej formule. Na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach do rozporządzenia ministra, a nie w podstawie programowej. 

W przypadku ósmoklasistów zmieniły się m.in. wymagania z j. polskiego i matematyki (zmiana proporcji między zadaniami otwartymi a zamkniętymi, ograniczenie listy lektur) oraz języka obcego (średni poziom biegłości językowej, mniejsza liczba zadań otwartych). 

Tematyka zagadnień omawianych w filmach   

Kolejne materiały będą sukcesywnie zamieszczane na kanale YouTube do 15 maja.
Filmy są zgodne z obowiązującą podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi. 

Link do filmów na kanale YouTube WCIEShttps://www.youtube.com/channel/UCo8-PC53Ej4pQPx8DEz6d9g 

Język polski: 

1.      Nauka o języku. Typy podmiotów i orzeczeń (a szczególnie orzeczenie imienne); 

2.       Nauka o języku. Części zdania – w tym zwłaszcza rozróżnianie przydawek i dopełnień; 

3.       Nauka o języku. Imiesłowy jako formy odczasownikowe; 

4.       Nauka o języku. Zdania wielokrotnie złożone; 

5.       Nauka o języku. Słowotwórstwo – w tym zwłaszcza: typy formantów, tworzenie rodziny wyrazów, zrosty, złożenia, zestawienia; 

6.       Nauka o języku. Frazeologia – znaczenia frazeologizmów, zwłaszcza tych o podłożu mitologicznym; 

7.       Nauka o języku. Praktyczne przykłady stosowania interpunkcji – w tym zwłaszcza interpunkcja partii dialogowych; 

8.       Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Umiejętność odczytywania symboli i metafor w tekście literackim; 

9.       Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Kompozycja i dekompozycja tekstu – tworzenie śródtytułów do istniejących tekstów; 

10.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Różnica między tezą, argumentami i przykładami w rozprawce; 

11.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Funkcjonalność wybranych przykładów w obrębie rozprawki, w tym również ich zgodność z tematem; 

12.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Oryginalność myślenia w realizacji tematu rozprawki; 

13.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Elementy retoryczne przydatne w pisaniu rozprawki i konkretne przykłady ich zastosowania; 

14.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Kreatywność w opowiadaniu twórczym; 

15.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Logika i porządek wydarzeń opowiadania – związki przyczynowo -skutkowe i ich rola w opowiadaniu twórczym; 

16.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Potoczystość i indywidualność stylu – funkcjonalne wykorzystanie środków stylistycznych do indywidualizacji stylu; 

17.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Streszczenie i jego niezbędne elementy; 

18.     Klasyfikacja rodzajowa i gatunkowa utworów literackich obowiązujących na egzaminie. 

Język angielski: 

1. Egzamin ósmoklasisty, rodzaje zadań, punktacja, jak się zabrać za poszczególne typy zadań; 

2.       Egzamin ósmoklasisty – wypracowanie, za co można otrzymać punkty, jak napisać wypracowanie, które spełni wymagania; 

3.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych – budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi, czasy teraźniejsze – Present Simple; 

4.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych – budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi, czasy teraźniejsze – Present Continuous; 

5.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych – budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi – Past Simple; 

6.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych – budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi – Past Continous; 

7.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych – budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi. Formy czasu przyszłego: will vs to be going to vs Present Continuous; 

8.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych – budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi – Present Perfect; 

9.       Strona bierna z czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; 

10.     Stopniowanie przymiotników; 

11.     Dopełniacz saksoński, określanie co do kogo należy, zaimki osobowe i dzierżawcze; 

12.     Słuchanie – strategie rozwiązywania zadań ze słuchu; 

13.     Tryby warunkowe 0 i 1, 2; 

14.     Parafrazowanie zdań; 

15.     Czytanie ze zrozumieniem – przykłady strategii rozwiązywania zadań; 

16.     Zadanie otwarte nr 6 – wpisywanie w luki, dialogi; 

17.     Czytanie ze zrozumieniem – przykłady strategii rozwiązywania zadań, zadanie 8 – uzupełnianie zdań w tekście; 

18.     Regularne i nieregularne czasowniki. 

Matematyka: 

1.       Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania, oś liczbowa (1); 

2.       Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania, oś liczbowa (2); 

3.       Wielokąty, wzory, własności, trójkąty równoramienne, miary kątów (1); 

4.       Wielokąty, wzory, własności, trójkąty równoramienne, miary kątów (2); 

5.       Twierdzenie Pitagorasa; 

6.       Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, graniastosłupa, ostrosłupa (1); 

7.       Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, graniastosłupa, ostrosłupa (2); 

8.       Skala; 

9.       Obliczenia zegarowe; 

10.     Droga, prędkość, czas; 

11.     Jednostki w matematyce – zestawienie, porównanie, zamiana; 

12.     Potęgowanie i pierwiastkowanie (szacowanie); 

13.     Wyrażenia arytmetyczne; 

14.     Wyrażenia algebraiczne, w tym tekstowe; 

15.     Równania z jedną niewiadomą, w tym praktyczne tekstowe; 

16.     Proporcjonalność i jej wykorzystanie; 

17.     Obliczenia procentowe, w tym tekstowe praktyczne; 

18.     Liczba obiektów i prawdopodobieństwo zdarzenia.