Ważne procedury szkolne podczas pandemii COVID-19

Procedura dotycząca  organizacji  opieki  w  oddziale  przedszkolnym

Procedura dotycząca warunków i organizacji konsultacji dla uczniów

Procedura postępowania ze zbiorami bibliotecznymi zwracanymi do biblioteki szkolnej

Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły

Procedura dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19

Procedura dotycząca gastronomi w szkole

Procedura dotycząca organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.