Udział uczniów klas pierwszych w projekcie klasowym ,,Piramida czytelnicza”. 

z

Chcąc zachęcić uczniów do systematycznego doskonalenia umiejętności czytania w domu, nauczyciele w klasach pierwszych wprowadzili ,,Piramidę czytelniczą.” Za czas poświęcony każdego dnia na czytanie dziecko otrzymywało cegiełkę, którą wypełniało pola na białej wieży. Po uzupełnieniu całej piramidy uczeń przynosił ją do szkoły i przekazywał wychowawcy. Wszystkie dzieci dążyły do jak najszybszego wyklejenia całej wieży. W ten sposób doskonaliły umiejętności płynnego, głośnego czytania. Podsumowaniem końcoworocznym było wyróżnienie uczniów w formie dyplomów. 

Sylwia Stolarek 
Bożena Naspińska 

Exif JPEG