Szkolny konkurs plastyczny. „Mały Powstaniec – Bohaterowie Warszawy”

Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy o najmłodszych uczestnikach walk powstańczych.

Cele konkursu:

  1. Pamięć o młodych bohaterach biorących udział w Powstaniu Warszawski.
  2. Podniesienie poziomu wiedzy na temat Powstania Warszawskiego.
  3. Rozwijanie kreatywności dzieci.
  4. Propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców  osobowych.
  5. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
  6. Rozwijanie zdolności manualnych.
  7. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
  8. Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

Regulamin konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

„Mały Powstaniec – Bohaterowie Warszawy”

Wykonaj pracę plastyczną związaną z udziałem młodych osób w Powstaniu Warszawskim.

Prace wykonujemy samodzielnie, techniką dowolną (szkic, malarstwo, grafika, wydzieranka, wydrapywanka, kolaż, plakat itp.), według upodobań i umiejętności uczestnika. Format pracy A3.

Każda praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane:

Autor: imię i nazwisko, klasa.

Czas trwania konkursu, termin i miejsce składania prac:

Konkurs trwa od dnia 20.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 r.

Prace należy składać do pokoju nauczycielskiego lub do Pani Katarzyny Słowik. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

Ocena prac konkursowych:

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora. Komisja przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.

Kryteria oceny prac:

1. Trafność doboru tematyki pracy.

2. Jakość wykonania.

3. Oryginalność.

4. Stopień trudności wykonania.

5. Materiał użyty do wykonania pracy.

6. Samodzielny charakter pracy.

7. Zgodność pracy z założeniami konkursu.

8. Estetyka wykonania pracy.

Ogłoszenie wyników konkursu: 04.10.2021

Sprawy organizacyjne:

     Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizator prace zatrzymuje.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Organizatorzy:
Katarzyna Słowik