Konkurs

Cele konkursu: 

 • Poszerzenie wiedzy uczniów z języka angielskiego. 
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji. 
 • Kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów. 
 • Motywowanie do doskonalenia sprawności językowych. 

  2. Adresaci konkursu 

  Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. 

  3. Przebieg konkursu 
 • Konkurs polega na przedstawieniu wybranego wyrazu plastycznie (np. wyraz rice ułożony z ziarenek ryżu) 
 • Format pracy A4. 
 • Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę. 
 • Technika wykonania pracy dowolna. 
 • Uczestnicy przekazują swoją pracę nauczycielowi języka angielskiego, z którym mają lekcje. Praca musi być podpisana – imię, nazwisko, klasa 
 • Termin przekazania prac: 28.03.2022r. 

  4. Ogłoszenie wyników 
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 31.03.2022r. 
 • Prace będą oceniane pod względem kreatywności, poprawności językowej, samodzielności i estetyki. 
 •  Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają ocenę celującą, osoby z wyróżnieniem ocenę bardzo dobrą z plusem z języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały za udział w konkursie.  
 • Prace wyróżnione w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole. 

  Zapraszam do udziały w konkursie. 

  Marta Moćko