Konkurs informatyczno – historyczny na prezentację wykonaną w Sway

listopadae

REGULAMIN KONKURSU
INFORMATYCZNO – HISTORYCZNEGO

NA PREZENTACJĘ PRZYGOTOWANĄ

W PROGRAMIE SWAY

„ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

Celem konkursu jest wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z Rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Przebieg konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

 • uczniowie przygotowują prezentację w programie Sway, która przedstawia jeden z poniższych tematów:

1. Wielki Polak Józef Piłsudski.

2. Droga ku wolności.

3. Polacy na frontach I wojny światowej.


Czas trwania konkursu:

 • zgłoszenie udziału w konkursie: do 11 listopada 2019 roku
 • oficjalne ogłoszenie wyników na stronie szkoły: 25 listopada 2019 roku
 • wręczenie nagród: termin zostanie podany zwycięzcom konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • przesłanie drogą elektroniczną prezentacji w Sway (link z możliwością edycji) do nauczycieli informatyki (Aneta Majewska, Monika Kubacka-Żurek) w terminie do 11 listopada 2019r.

Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:

 • zostać wykonana w programie Sway
 • zawierać treści zgodne z wybranym tematem
 • zostać wykonana przez jednego lub dwoje uczniów,
 • zawierać informacje o autorach (imię, nazwisko, klasa)
 • zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji)

Jury oceni prezentacje biorąc pod uwagę:

 • wartość merytoryczną
 • sposób zaprezentowania tematu
 • znajomość obsługi programu Sway

Decyzja Jury jest ostateczna.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2019 roku na stronie internetowej szkoły sp3zabki.pl

Najlepsze trzy prezentacje zostaną wyróżnione nagrodami.

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Organizatorzy:

Monika Kubacka – Żurek

Aneta Majewska

Marek Trębicki