Aktualności ze świetlicy

Godziny pracy świetlicy
Poniedziałek – Piątek
7:00 – 17:00

Telefony kontaktowe do świetlicy

Budynek główny

Sala zabaw   883-356-194

Sala świetlicowa 101   883-356-195

Sala świetlicowa 201   882-039-107

e-mail: swietlica@sp3zabki.pl

Zadania świetlicy

„ Wychowanie jest uczeniem szczególnego rodzaju- uczeniem

się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem własnych

możliwości, talentów, nowych stron i budowaniem na nich własnej

tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnym radzenia

sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami jest

więc budowaniem człowieczeństwa’’

                                                                                                                                                                                                                                                                     wg H. Rylke

Świetlica szkolna jest wewnątrzszkolną placówką opiekuńczo – wychowawczą, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Pozwala ona uczniom na uczestniczenie w wielu interesujących zajęciach oraz na odrabianie ich prac domowych. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica w znajduje się zarówno w budynku głównym przy ul. Kościelnej 2 oraz Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach przy ul. Powstańców 60B.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym.

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu:

 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
 • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań),
 • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
 • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
 • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci).